Thông tin

Nhất Nam Y Viện chữa bệnh gì?

Nhất Nam Y Viện chữa bệnh gì?

Nhất Nam Y Viện ra đời với mục đích phục dựng lại Thái y Viện triều Nguyễn. Trên cơ sở đó, Nhất Nam Y Viện đã nghiên cứu phục dựng...